Inskrywings vir 2018

 • Erekleure

Erekleure

Beleid: Kleure, Erekleure en Lapelwapens

(SOOS GOEDGEKEUR DEUR DIE BEHEERLIGGAAM.)

INLEIDING

 1. ‘n Toekenning wat deur die skool aan ‘n leerder gemaak word, is ‘n gebaar van erkenning. Dit is ook ‘n dankbetuiging vir dit wat die leerder deur sy/haar prestasie virdie skool beteken het en die bydra wat dit tot die uitbouing van die beeld van die skool gelewer het.
 2. Alle toekennings wat deur ingeskrewe leerders gedurende die jaar, binne die skoolverband (aktiwiteite wat deur die skool aangebied en georganiseer word) verwerf word, sal in die jaarverslag gepubliseer word.
 3. Toekennings moet vroegtydig bestel word. Die organiseerder en administratiewe dame daarvoor getaak is daarvoor verantwoordelik.  (Toekennings-begroting)
 4. Toekennings word na afloop van die seisoen/aktiwiteit voor die hele skool oorhandig sodat die nodige prominensie daaraan verleen kan word. Die leerders moet die geleentheid gebied word om nog gedurende die jaar van verwerwing die balkie of kleure te dra.’n Datum van toekenning asook watter aktiwiteite betrokke sal op die kwartaalprogram aangebring word.
 5. Prestasie-toekennings, kleure en/of erekleure word vir die volgende aktiwiteite oorweeg:

 

PRESTASIE-TOEKENNINGS KLEURE EN EREKLEURE

 1. Toekennings is ‘n gebaar van erkenning deur die skool gebaseer op vereistes en is steeds nie ‘n reg wat deur ‘n leerder geëis mag word nie.
 2. Prestasie-toekennings, kleure en erekleure word slegs vir uitmuntende prestasies van onderskeidende gehalte gedoen – dit mag nooit goedkoop word nie.
 3. Slegs ingeskrewe leerders van Hoërskool Nico Malan wat ‘n lid van ‘n skoolaktiwiteit is, word in aanmerking geneem.
 4. ‘n Voorvereiste vir elke toekenning is ‘n positiewe gesindheid, goeie gedrag en voorbeeldige uitlewing van die skool se beleid (ambassadeur) en volgehoue betrokkenheid by die spesifieke aktiwiteit. Indien ‘n leerder nie hieraan voldoen nie, sal ‘n toekenning nie gemaak word nie.
 5. Daar word rekord gehou van alle toekennings wat gedurende die jaar gemaak word deur middel van notules wat by die kleurekomiteevergaderings gehou sal word. (Die organiseerder is verantwoordelik)
 6. Alle leerders wat erekleure verwerf se name en die aktiwiteit word op ‘n skerm in die portaal vertoon.

 

KOMITEE VIR TOEKENNINGS

 1. Die hoof benoem die organiseerder wat vir alle reëlings verantwoordelik is.
 2. ‘n Kleurekomitee bestaande uit die skoolhoof/adjunkhoof, twee lede van die leierspan, die organiseerder van kleuretoekennings en die organiseerder/hoof van ‘n spesifieke aktiwiteit vergader om toekennings te oorweeg.
 3. Leerders voltooi ‘n aansoekvorm met motivering waarom hy/sy kwalifiseer vir ‘n toekenning.
 4. Organiseerders/ hoofde van die verskillende aktiwiteite lê die gemotiveerde aanbevelings voor vir oorweging deur die kleurekomitee deur dit aan die organiseerder te oorhandig. Die aanbevelings moet so gou moontlik na afloop van die seisoen/aktiwiteit ingelewer word. 
 5. Die organiseerder lê die aanbevelings voor aan die kleurekomitee. Die kleurekomitee oorweeg die voorstelle.  Gemotiveerde besware of byvoegings kan na oorlegpleging  gemaak word.
 6. Alle besprekings en besluite vir toekenning en/of nie toekenning word genotuleer.
 7. Prestasies wat nie omskryf word nie sal deur die kleurekomitee op meriete oorweeg word.
 8. Die kleurekomitee is ook by magte om toekennings tot niet te verklaar en af te neem deur ‘n motivering voor te lê aan die dagbestuur van die BHL indien daar na toekenning ‘n oortreding ten opsigte van die gedragsvereiste is of daar sonder goeie rede nie meer aan ‘n aktiwiteit waarin kleure verwerf is deelgeneem word nie.

 

AARD VAN TOEKENNINGS

Toekennings word jaarliks aan ingeskrewe leerders wat aan die verskillende aktiwiteite deelneem en aan die vereistes voldoen toegeken.

PRESTASIE-TOEKENNING

Leerders in gr 8 en 9 wat die kwalifiserende standaarde vir erekleure behaal ontvang slegs ‘n goue sertifikaat as erkenning van die prestasie. Die erekleure mag eers visueel in graad 10 gedra word.

KLEURE

‘n Balkie sonder linte met die naam van die aktiwiteit daarop (bv. Rugby, Redenaarskuns, Diens, ens.) word deur die skool voorsien.

Hertoekennings: ‘n Addisionele balkie word jaarliks toegeken, so dikwels as wat ‘n leerder daarvoor kwalifiseer, met die voorbehoud dat slegs een balkie per jaar per aktiwiteit aan ‘n leerder toegeken word.

EREKLEURE

‘n Balkie met linte met die naam van die aktiwiteit daarop (bv. Rugby, Redenaarskuns, Diens, ens.) asook ‘n skoolwapen met ‘n goue lourierkrans (met eerste toekenning van erekleure) word deur die skool voorsien.

Hertoekennings: ‘n Balkie word eenmalig toegeken vir ‘n spesifieke aktiwiteit maar ‘n goue sertifikaat word uitgereik vir elke hertoekenning.

SERTIFIKATE

 1. ‘n Sertifikaat (goud vir erekleure en silwer vir kleure) word deur die skool uitgereik saam met die kleure en erekleure toekenning.
 2. Die naam van die aktiwiteit, sowel as die jaartal en naam van die leerder, moet op die sertifikaat verskyn.
 3. Vir elke hertoekenning word daar weer ‘n addisionele sertifikaat oorhandig.

 

DRA VAN TOEKENNINGS

KLEURE

 • Balkies vir kleure word aan die linkerkant van die baadjie net onder sakhoogte aangewerk.

EREKLEURE

 • Die erekleure wapen vervang die gewone skoolwapen op die sak van die baadjie en erekleure balkies word net onder die sak aan die linkerkant van die baadjie aangewerk. Balkies vir kleure word onder balkies vir erekleure gedra.
 • Slegs die hoogste erkenning vir ‘n aktiwiteit mag gedra word. Indien erekleure vir ‘n aktiwiteit toegeken word moet alle kleurebalkies verwyder word.

 

VEREISTES VAN TOEKENNING

 1. Die vereistes en voorwaardes vir toekennings in die verskillende aktiwiteite, word hierna uiteengesit. Ander verdienstelike gevalle sal deur die kleurekomitee oorweeg word.
 2. Indiwiduele gevalle van alle uitmuntende onderskeidende prestasies deur leerders kan volgens meriete oorweeg word vir die toekenning van kleure óf erekleure.
 3. Indien ‘n leerder tot ‘n aktiwiteit/span verkies word en deelname is nie moontlik nie, kan die kleurekomitee ‘n spesiale toekenning, anders as kleure, oorweeg.
 4. Dié toekennings word slegs vir goedgekeurde skoolaktiwiteite gemaak.
 5. Erekleure mag slegs gedra word deur leerders in graad 10 tot 12. Leerders in gr 8 en 9 wat die nodige standaarde behaal soos beskryf onder erekleure sal slegs ‘n goue sertifikaat ontvang. (Volgehoue betrokkenheid by die aktiwiteit waarin erekleure verwerf is, is ‘n vereiste)
 6. Prestasies moet tydens georganiseerde byeenkomste of optredes behaal word.
 7. Bewyse van prestasies moet voorgelê word.

 

Verdere Inligting:

SPORT

Kliek op sport vir meer inligting:

Atletiek

Atletiek

KLEURE

 1. Twee keer 750 op die ABSA-puntetabel behaal.
 2. Twee keer kwalifiserende standaarde vir SA’s behaal op erkende byeenkomste.
 3. OP junior kampioen (goue medalje) by OP ASA Kampioenskap of OP Skole-kampioenskap.
 4. Wenners van Top 10 byeenkoms waar meer as een provinsie se skole betrokke is.
 5. ‘n Lid van die provinsiale-atletiekspan na ASA Kampioenskap of SA Skole
 6. Kampioenskap in slegs die aflos.

 EREKLEURE

 1. Drie prestasiebalkies in atletiek verwerf.
 2. Ten minste twee maal 800+ punte op die ABSA-puntetabel behaal.
 3. ‘n Lid van die provinsiale-atletiekspan na S.A.-skole of S.A.-juniors in ‘n individuele item.

Krieket

Krieket

KLEURE

 • Twee maal ‘n 100-tal in ‘n enkele beurt of 3 x 5 of meer  paaltjies in ‘n enkele beurt geneem in een seisoen. (Eerste liga)
 • Twee jaar lid van die1ste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die twee jaar.
 •  Verteenwoordig  die OP Kusspan. (EP Coastal Team)
 • Speel in finale OP o/16 of o/18 proewe. (A of B span)

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in krieket verwerf.
 • ‘n Speler wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde tydens die O/16 en/of o/18 nasionale toernooi. (Coke-week)

Rugby

Rugby

KLEURE

 • Twee jaar lid van die 1ste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die twee jaar.
 • Verteenwoordig die OP o/14 of o/15 span wat aan interprovinsiale wedstryde deelneem.
 • Speel in finale OP o/16 of o/18 proewe. (A of B span)
 • Verteenwoordig die OP 7’s by ‘n nasionale toernooi

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in rugby verwerf.
 • ‘n Speler wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde tydens die o/16 en/of o/18 nasionale toernooi. (Cravenweek/Akademieweek/Grant Khomoweek)
 • ‘n Speler wat die provinsie in 3 of meer interprovinsiale wedstryde op o/19 vlak verteenwoordig.

Tennis

Tennis

KLEURE

 • Drie jaar ‘n lid van die eerste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die drie jaar.
 • Verteenwoordig die OP in interprovinsiale-streekspanne
 • Twee keer die skool se tenniskampioen.
 • A-liga wenners in die OP

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in tennis verwerf.
 • ‘n Speler wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde by die nasionale Kampioenskappe.

Netbal

Netbal

KLEURE

 • Twee jaar lid van die 1ste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die twee jaar.
 • Verteenwoordig die OP o/14 of o/15 span wat aan interprovinsiale wedstryde deelneem.     
 • Speel in finale OP o/16 of o/18 proewe. (A of B span)
 • ‘n Span wat provinsiale wenners is en in die top 5 eindig by die nasionale toernooi

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in netbal verwerf.
 • ‘n Speelster wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde in die o/16 en/of o17 en/of o18 nasionale toernooi.
 • ‘n Span wat nasionale wenners is by die nasionale toernooi.

Landloop

KLEURE

 • ‘n Lid van ‘n streekspan wat aan die provinsiale kampioenskap deelneem.
 • ‘n Lid van die provinsiale uitnodigingspan of provinsiale skolespan.

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in landloop verwerf.
 • ‘n Lid van die provinsialespan na die S.A.-kampioenskap.

Gholf

KLEURE

 • Twee jaar lid van die 1ste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die twee jaar.        
 • Deelname aan die O.P. Gholf Stigting-toernooi. (ten minste drie toernooie per jaar)
 • Individuele wenner van die Cape Schools toernooi en/of die OP-toernooi.
 • Lid van die 1ste span wat as OP wenners aangewys word.
 • Verteenwoordig die OP o/14 of o/15 span wat aan interprovinsiale wedstryde deelneem.

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies verwerf in gholf
 • ‘n Speler wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde by die nasionale kampioenskappe
 • As skoolspan wenners is van die Nasionale Skole-kampioenskappe of ‘n top 3 individuele prestasie behaal by die Nasionale Skole-kampioenskappe.

Hokkie

KLEURE

 • Twee jaar lid van die 1ste span met ‘n gem. van 75% wedstryde gespeel oor die twee jaar.
 • Verteenwoordig die OP o/14 of o/15 span wat aan interprovinsiale wedstryde deelneem.     
 • Speel in finale OP o/16 of o/18 proewe. (A of B span)

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in hokkie verwerf.
 • ‘n Speler wat die provinsie verteenwoordig in interprovinsiale wedstryde in die o/16 en/of o18 nasionale toernooi.

Surfing

Surfing

COLOURS

 • Represent E.P. at quadrangulars, triangulars, etc.

HONOURS

 • E.P. team to S.A. Schools’ Championships or  S.A. Senior Championships.
 • Three surfing scrolls.

Swem

Swem

KLEURE

 • Lid van die O.P.-streekswemspan.

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies verwerf.
 • Lid van provinsiale span wat aan ‘n interprovinsiale byeenkoms deelneem by die nasionale kampioenskappe.

Skaak

Skaak

KLEURE

 • Drie jaar wenner van die skool se skaakkompetisie.
 • Die wenner van ‘n streekkompetisie, bv. Uitenhagesirkel/P.E.

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in skaak verwerf.
 • Wenner van ‘n kompetisie op provinsiale vlak.
 • ‘n Speler wat die O.P. in ‘n interprovinsiale kompetisie verteenwoordig.

 

KULTUUR

Kliek vir meer inligting:

Toneel

Toneel

(Akteurs, klank, beligting, verhoogbestuur)

KLEURE

 • Drie jaar lid van die ATKV-toneelgroep. 
 • Lid van ‘n groep wat in die top 5 van die ATKV streeksfinaal eindig.
 • ‘n Goue sertifikaat vir ‘n individu by die ATKV-streekskompetisie.

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in toneel verwerf.
 • Lid van ‘n groep wat deurdring tot die ATKV-finaal nasionaal .
 • ‘n Goue sertifikaat vir ‘n individu by die ATKV-finaal nasionaal.

Koor

Koor

KLEURE

 • Drie jaar ononderbroke lid van die skoolkoor.
 • Een jaar lid van die O.P.-jeugkoor en steeds deel van skoolkoor.
 • Lid van die koor wat die ATKV-streekskompetisie wen

EREKLEURE

 • Drie prestasie balkies in koor.
 • Ten minste drie jaar lid is van die O.P.-jeugkoor en steeds lid is van die skoolkoor.
 • Lid van die koor wat die ATKV-finaal nasionaal wen

 

Redenaarskuns

KLEURE

 • Deelname aan die halfeindronde (semi-finaal) van die ATKV-redenaarskompetisie.
 • Deelname aan Radikale-redenaars finaal – nasionaal

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in redenaarskuns verwerf.
 • Deelname aan die finaal van die ATKV-redenaarskompetisie nasionaal.
 • Wenner van kategorie in Radikale-redenaars finaal nasionaal

Debat

DEBAT

KLEURE

 • Deelname aan die halfeindronde (semi-finaal) van ATKV debatskompetisie

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in debat.
 • Deelname aan die finaal van die ATKV-debatskompetisie nasionaal.               

Kultuur

Kultuur

KLEURE

 • 3 Jaar betrokkenheid by Revue in ‘n hoofrol en/of InniKollig as regiseur

 

NOODHULP

Kliek vir meer inligting:

Noodhulp

KLEURE

 • 3 Jaar aaneenlopende diens met 75% dienslewering by georganiseerde geleenthede van die skool en ‘n vlak 3 kwalifikasie.

 

AKADEMIE

Kliek vir meer inligting:

Akademie

KLEURE

 • ‘n Gemiddelde van 85 % in grade 8- en 9 – Finale rapportpunt.
 • ‘n Gemiddeld van 80% in graad 10 – Finale rapportpunt
 • ‘n Gemiddeld van 75 % tot 79,9 % in graad 11 – Finale rapportpunt
 • ‘n Gemiddeld van 75% tot 79,9% in die gr 12 September uitslag – Finale rapportpunt

EREKLEURE

 • Drie prestasiebalkies in akademie verwerf.
 • ‘n Gemiddeld van 85 % in graad 10 en 80% in graad 11 – Finale rapportpunt.
 •  ‘n Gemiddeld van 80% in die gr12 September eksamen – Finale rapportpunt

 

OLIMPIADES

Kliek vir meer inligting:

Olimpiades

BALKIES

 • Onder top tien in enige olimpiade/expo finaal – nasionaal

EREKLEURE

 • 3 Prestasie balkies in olimpiades/expo’s verwerf
 • Wenner van enige olimpiade/expo finaal – nasionaal