Gedragskode vir Leerders

Gedragskode vir Leerders

Etiekkode

Ek verbind my plegtig tot die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, en ek onderneem om die reg en die regstelsel te respekteer, te onderhou en te bevorder.

Ek verbind my daartoe om:

 • hierdie gedragskode en al die reëls en regulasies van Hoërskool Nico Malan getrou na te kom;
 • hoë morele en etiese standaarde te handhaaf;
 • daarna te streef dat my optrede altyd verantwoordelik en ter bevordering van die skool se goeie naam sal wees;
 • my skoolwerk met ywer, pligsgetrouheid en toewyding te doen; en
 • die nodige hoflikheid en respek teenoor alle personeel, medeleerders en besoekers te betoon.

Ons leef die volgende uit:

CHRISTELIKE WAARDES

God is eerste in ons lewens en leef volgens sy waardes soos beskryf in die Bybel en erken ons ons afhanklikheid van Hom in gebed.

EERLIKHEID

Eerlikheid vra van my om:

 • die waarheid te praat.
 • eerlik te wees in my woorde en my optrede sodat ek betroubaar is sonder bybedoelings.
 • my foute te erken en reg te maak.
VRIENDELIKHEID

Vriendelikheid vra van my om:

 • altyd almal op die skoolterrein met ‘n glimlag te groet.
 • in die klaskamer vriendelik op te tree as ‘n volwassene instap deur op te staan en te groet.
 • meisies en dames altyd eerste uit die klas te laat stap, voorrang in die gange te gee en hoflik te wees teenoor hulle.
 • seuns dankie te sê as hulle hoflik teenoor my optree.
 • behulpsaam en vriendelik op te tree teenoor medeleerders, onderwysers en besoekers.
RESPEK

Respek vir myself vra van my om:

 • so te lyk en aangetrek te wees dat ek trots voel op my voorkoms.
 • so op te tree dat ek nie later skaam is vir my gedrag nie.
 • so deel te neem aan die geleenthede wat my gebied word dat ek met trots en waardigheid kan terugkyk na my volwassewording by Hoërskool Nico Malan.

Respek vir mekaar vra van my om:

 • so te lyk en op te tree dat ander wat dieselfde skoolklere dra, nie skaam is vir my nie.
 • my sê te sê sonder kru taal of ‘n voortdurende afkraak en verkleinering van ander.
 • die geboue, gange en terrein so te gebruik dat dit ordelik is en nie ander ontwrig of in gevaar stel nie.
 • banke, klasse en kleedkamers te laat soos ek dit graag sou wou gekry het.
 • my te weerhou van onwettighede soos wapens, pornografie, dwelms en verslawende middels op ‘n openbare plek soos ons skoolterrein.
 • waardigheid en gesag van ouer persone te erken, maar ook minderes met dieselfde waardigheid te hanteer waarmee ek hanteer sou wou word.

Respek vir gesag vra van my om:

 • my by die waardesisteem van die skool te hou, omdat ek begryp dat reëls en voorskrifte daar is om my te beskerm, orde te skep en opvoeding te bevorder.
 • die hoof, die personeel en die uitvoerende komitee te erken en gehoorsaam omdat hulle optree in diens van die skool se leerders.
 • die skoolhoof as die hoogste gesag te erken, asook sy oordeel oor dit wat gepaste optrede is vir ‘n leerder van Hoërskool Nico Malan.

Respek vir eiendom vra van my om:

 • my skoolklere:
  – skoon en netjies te hou soos wat ‘n trotse uniform moet wees.
  – te dra sonder byvoegings soos juwele en grimering, wat nie by ‘n uniform pas nie.
 • die eiendom en bates van die skool:
  – op te pas soos my eie deur die terrein skoon te hou en goed te bêre as ek dit gebruik het, op te ruim in klasse en kleedkamers en dit te laat soos wat ek dit graag wou vind.
  – te beskerm teen vandalisme, diefstal en verkeerde gebruik en skoon te hou van graffiti.
 • ander se eiendom :
  – slegs met hul toestemming te gebruik of te leen.
  – op te pas soos wat ek wou hê dat iemand my eiendom moet oppas.
REGVERDIGHEID

Regverdigheid vra van my om:

 • die skool se belange eerste te stel deur:
  – nie ander organisasies (waarvan die belange bots met die skool s’n) te bedryf binne die skool nie. Dit sluit in
  akademiese of godsdienstige organisasies, geldmaakskemas, bendes en ander botsende groepe.
  – skoolprobleme te probeer oplos met die hulp van die UK, graadvoogde of skoolhoof.
  – die skoolgees te bevorder deur positief te wees en so min moontlik te kla.
  – oortreders wat ons naam, eiendom of skoolgees bedreig, aan te spreek of te laat aanspreek.
  – die skool se gedragskode te teken en te respekteer.
 • positief te wees oor die skool, die personeel en die leerders in gesprekke met buitepersone.
 • goed te lyk en reg op te tree ook buite die skoolterrein en selfs sonder skooluniform.
 • onwaarhede oor ons skool teen te staan.
 • my eie naam, my familie se naam en my skool se naam te beskerm.
 • in my besluitneming altyd te kies wat reg is.

Ons Streef Na:

UITNEMENDHEID

Uitnemendheid vra van my om:

 • dit wat ek doen, goed te doen.
  – my akademie as eerste prioriteit te stel.
  – betyds al my boeke te kry en netjies te hou.
  – elke dag die nodige boeke saam te bring.
  – self verantwoordelikheid vir my werk en tuiswerk te neem, veral as ek afwesig was.
  – te besef dat die bywoning van elke skooldag en elke klas baie belangrik is.
  – oneerlikheid met huiswerk, take, toetse en eksamens ten alle koste te vermy.
 • vir alle aktiwiteite (akademie, sport, kultuur) voorbereid te wees en voluit aan voorbereiding deel te neem.
 • wat my gedrag betref, vir myself ‘n baie hoë standaard te stel waarna ek strewe.
TOTALE ONTWIKKELING

Totale ontwikkeling vra van my om:

 • ‘n bydrae te lewer wanneer ons besluit wat vir ons belangrik is.
 • drome te droom en gemotiveerd te wees om mikpunte te stel en te bereik die beste ek te wees wat ek kan wees.
 • ook ander wat verskil van my te erken en nie gesonde individualiteit te onderdruk nie
 • gelukkig te wees, en om ander om my gelukkig te maak of geluk te gun.
GEBALANSEERDE LEWE

Balans vra van my om:

 • op meer as een terrein van die skoollewe deel te neem of te ondersteun.
 • dit vir ander moontlik te maak om hulself uit te leef as gebalanseerde jongmense.
 • te besef dat ek skoolgaan vir opvoeding sowel as opleiding.
IN TE SKAKEL BY DIE SAMELEWING

Om so ‘n lid van die samelewing te word vra dit van my om:

 • in te pas deur
  – die reëls van die samelewing en die land te eerbiedig en te gehoorsaam.
  – op te tree soos wat dit by ‘n skoolleerder pas om op te tree in die openbaar.
 • ‘n diens te lewer deur
  – nood en geleenthede vir hulpverlening om my raak te sien.
  – betrokke te raak by ander mense en hul behoeftes.
 • te vra wat ek vir die skool kan doen sonder om altyd ‘n vergoeding te verwag.

Ek onderwerp my aan enige dissiplinêre maatreël indien ek sou versuim om enige bepaling of maatreël in die skool se gedragskode na te kom.